page_xn_02

M-Toluïnezuur

M-Toluïnezuur

Productnaam:   m-Toluïnezuur

CAS-nummer:   99-04-7

Puurheid:   99%min

Verschijning:   Wit kristallijn poeder

Pakket:   25kg/zak, of als aangepast pakket;

Plaats van herkomst:  Anhui, China


Product applicatie

 • application-1
 • application-2
 • application-3

Product detail

Productlabels

M-Toluïnezuur

Naam m-Toluïnezuur
synoniemen m-Methylbenzoaat;m-methylbenzoëzuur;m-toluylzuur;beta-methylbenzoëzuur;3-methylb
EINECS 202-723-9
Puurheid 99%min
Moleculaire formule C8H8O2
Molecuulgewicht 135.1405
Verschijning Wit kristallijn poeder, wit kristallijn poeder of lichtgeel tot beige-gele kristallijne vaste stof
Dichtheid 1,054 g/ml bij 25℃(lit.)
Smeltpunt 108 °C
Kookpunt 111-113℃
Vlampunt 150℃
oplosbaarheid <0.1g/100mL bij 19℃ in water

Productgebruik:

1.It wordt gebruikt in organische synthesetussenproducten en de pesticidenindustrie om fungicidefosforamide te maken.

2. Hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van zeer efficiënt muggenspray, N, N-diethyl-m-toluamide, m-toluylchloride, m-tolunitril, enz.

Productpakket:

25kg/bag, of als aangepast pakket.

Opslag

Koele gedroogde opslagwinkel onder +30.

Eerste hulp maatregelen

Beschrijving van eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts.

Bij inademing
Na inademing: frisse lucht.

Bij huidcontact
Bij contact met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.

Bij oogcontact
Na oogcontact: uitspoelen met veel water. Oogarts inschakelen. Contactlenzen verwijderen.

Indien ingeslikt
Na inslikken: slachtoffer onmiddellijk water laten drinken (maximaal twee glazen). Raadpleeg een arts.

Brandbestrijdingsmaatregelen

1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen.
Water Schuim Kooldioxide (CO2) Droog poeder.
Ongeschikte blusmiddelen.
Voor deze stof/dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.

2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolstofoxiden.
Brandbaar.
Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over vloeren verspreiden.
Vormt explosieve mengsels met lucht bij sterke verhitting.
Bij brand kunnen gevaarlijke verbrandingsgassen of dampen ontstaan.

3 Advies voor brandweerlieden
Draag bij brand een onafhankelijk ademhalingsapparaat.

4 Meer informatie
Voorkom dat bluswater het oppervlaktewater of het grondwatersysteem verontreinigt.

Behandeling en opslag

Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren
Vermijd contact met huid en ogen. Vorming van stof en aerosolen vermijden.
Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof wordt gevormd. Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit
Op een koele plaats bewaren. Verpakking goed gesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats.

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Vermijd stofvorming. Vermijd het inademen van dampen, mistorgas. Zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd het inademen van stof.

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Laat het product niet in de riolering komen.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging
Ophalen en afvoer regelen zonder stof te veroorzaken. Opvegen en opscheppen. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Vermijd stofvorming. Vermijd het inademen van dampen, mistorgas. Zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd het inademen van stof.

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Laat het product niet in de riolering komen.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging
Ophalen en afvoer regelen zonder stof te veroorzaken. Opvegen en opscheppen. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

CAS-nummer:   99-04-7


 • Vorig:
 • Volgende:

 • Navraag

  24 uur online

  Voor vragen over onze producten of prijslijst kunt u uw e-mailadres aan ons achterlaten en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

  Vraag nu aan