page_xn_02

DEET

DEET

Productnaam:   N, N-diethyl-3-methylbenzamide

CAS-nummer:   134-62-3

Puurheid:   99,5%

Verschijning:  Kleurloze transparante vloeistof

Pakket:  200KG/drum, of als aangepast pakket

Plaats van herkomst:  Anhui, China


Product applicatie

 • application-2
 • application-3
 • application-1

Product detail

Productlabels

N, N-diethyl-3-methylbenzamide

Naam N, N-diethyl-3-methylbenzamide
synoniemen DEET (N-diethyl-3-methylbenzamide) (N,N-diethyl-m-toluamide)
EINECS 205-149-7
Puurheid 99,5%
Moleculaire formule C12H17NEE
Molecuulgewicht 191.2695
Verschijning Kleurloze transparante vloeistof
Dichtheid [d 20°C /20°C] 0,992-1.003
Smeltpunt -45 °C
Kookpunt 288-292 °C
Vlampunt 116,4 ° C

Productgebruik:

1. DEET is een insectenwerend middel dat over het algemeen wordt gebruikt op onbedekte huid of op kleding, om bijtende insecten te ontmoedigen.

2. DEET heeft een breed werkingsspectrum, effectief als afweermiddel tegen muggen (Culicidae - Muggen (Familie)), bijtende vliegen, vlooien, vlooien en teken.

3. DEET is verkrijgbaar als aerosolproducten voor toepassing op de menselijke huid en kleding, vloeibare producten voor toepassing op de menselijke huid en kleding, huidlotions, geïmpregneerde materialen (bijv. handdoekjes, polsbandjes, tafelkleden), producten die zijn geregistreerd voor gebruik op dieren en producten die zijn geregistreerd voor gebruik op oppervlakken.

Productpakket:

200KG/drum, of als aangepast pakket.

Opslag

Opslag dient koel, droog en ventilerend te zijn.

Gevarenaanduiding(en)

Schadelijk bij inslikking.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen)

Voorkom lozing in het milieu.
Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts als u zich niet lekker voelt. Mond spoelen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen.

Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen.
Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder of kooldioxide.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolstofoxiden, Stikstofoxiden (NOx).

Advies voor brandweerlieden
Draag indien nodig een onafhankelijk ademhalingsapparaat voor brandbestrijding.

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Vermijd het inademen van dampen, nevel of gas. Zorg voor voldoende ventilatie.

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom verdere lekkage of morsen als dat veilig kan. Laat het product niet in de riolering komen.
Lozing in het milieu moet worden vermeden.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging
Opnemen in inert absorberend materiaal en als gevaarlijk afval verwijderen. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.


 • Vorig:
 • Volgende:

 • gerelateerde producten

  Navraag

  24 uur online

  Voor vragen over onze producten of prijslijst kunt u uw e-mailadres aan ons achterlaten en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

  Vraag nu aan